Feeds:
Entradas
Comentarios

Posts Tagged ‘monasterio’

Din que pode ser a igrexa máis antiga de Galicia. O mosteiro e eremitorio de San Pedro de Rochas posúe un carácter especial entre todo o patrimonio galego. Por un lado, a súa orixe remontase aos inicios do cristianismo e da vida monástica en Galicia. Por outra parte, resulta orixinalmente integrado no seu entorno, ao servirse dunha montaña como elemento condicionante de toda a súa estrutura.

Dicen que puede ser la iglesia más antigua de Galicia. El monasterio y eremitorio de San Pedro de Rochas posee un carácter especial entre todo el patrimonio gallego. Por un lado, su origen se remonta a los inicios del cristianismo y de la vida monástica en Galicia. Por otra parte, resulta originalmente integrado en su entorno, al servirse de una montaña como elemento condicionante de toda su estructura.

O mosteiro data do año 573 e aparece estreitamente relacionado ao evanxelizador da época sueva San Martiño Dumiense. Por tanto, foi un dos primeiros da ‘Rivoyra Sacrata’ e é moi probablemente o máis antigo conservado de Galicia e un dos de Europa. En 1923 foi declarado monumento histórico-artístico.

El monasterio data del año 573 y aparece estrechamente relacionado al evangelizador de la época sueva San Martiño Dumiense. Por lo tanto, fue uno de los primeros de la ‘Rivoyra Sacrata’ y es muy probablemente el más antiguo conservado de Galicia y uno de los de Europa. En 1923 fue declarado monumento histórico-artístico.

O singular conxunto de S. Pedro de Rochas consta de tres naves escavadas no interior dunha descomunal rocha do Monte Barbeirón. Pénsase tamén que a situación das tres naves no interior da xigantesca pedra resultou do aproveitamento de covas xa poboadas na antigüidade.

El singular conjunto de S. Pedro de Rochas consta de tres naves excavadas en el interior de una descomunal roca del Monte Barbeirón. Se piensa también que la situación de las tres naves en el interior de la gigantesca piedra resultó del aprovechamiento de cuevas ya pobladas en la antigüedad.

Características de notable orixinalidade son o seu campanario situado sobre unha pena exterior ou os seus arcos labrados nos mesmos muros. De valor incalculable son as súas representacións paleocristianas da Diáspora Apostólica e os seus famosos sarcófagos de forma antropoide, escavados na mesma rocha que serve de planta á edificación.

Características de notable originalidad es su campanario situado sobre una peña exterior o sus arcos labrados en los mismos muros. De valor incalculable son suyas representaciones paleocristianas de la Diáspora Apostólica y sus famosos sarcófagos de forma antropoide, escavados en la misma roca que sirve de planta a la edificación.

Fonte de San Bieito, para as espullas. Fuente de San Benito, para las verrugas. 

Ao lado do mosteiro podemos atopar o Centro de Interpretación da Ribeira Sacra, onde se pode ver o que podería ser a cela dun mosteiro no lugar a mediados do século XVII.

Al lado del monasterio podemos encontrar el Centro de Interpretación de la Ribeira Sacrada, donde se puede ver lo que podría ser la reproducción de un monasterio en el lugar a mediados del siglo XVII.

Fonte do texto: ribeirasacra.org

Read Full Post »

Este mosteiro cisterciense, un do smáis importantes da Ribeira Sacra, ten a súa orixe no século XII, aínda que a súa estructura corresponde ás reformas feitas nos séculos XVI e XVII.

Destaca a súa igrexa de estilo herriano con tres naves abovedadas e unha de cruceiro que conflúen nunha cúpula de grande harmonía. Posúe tamén dous claustros, un renacentista, do tempo da igrexa, e outro máis antigo e de menor tamaño de estilo gótico serodio, do século XVI. O seu claustro foi o antigo ‘Colexio de Artes’ e hoxe está maioritariamente ocupado pola escola municipal e outros servizos.

Foi arredor do Mosteiro de Santa María de Montederramo que creceu a actual vila. Nun documento do ano
1.124 a Reina Dona Teresa de Portugal, filla do rei galego Afonso VI, manda fundar o mosteiro e fai por vez primeira alusión escrita ó nome de ‘Rivoyra Sacrata’.

Este recibiu os favores de varios reis e papas e estivo sometido ás regras monásticas de San Bieito e máis tarde ás do Císter, ata que a comezos do século XVI unha bula papal adscríbeo a Congregación Cisterciense de Castela. Finalmente, coa desamortización dos bens eclesiásticos, boa parte dos seus dominios pasan a ser destinados a vivendas ata chegar ao seu estado actual.

Fue alrededor del Monasterio de Santa María de Montederramo que creció la actual villa. En un documento del año 1.124 la Reina Dona Teresa de Portugal, hija del rey gallego Alfonso VI, mandó fundar el monasterio y hace por vez primera alusión escrita al nombre de ‘Rivoyra Sacrata’.

Éste recibió los favores de varios reyes y papas y estuvo sometido a las reglas monásticas de San Benito y más tarde a las del Císter, hasta que a comienzos del siglo XVI una bula papal lo adscribe a la Congregación Cisterciense de Castilla. Finalmente, con la desamortización de los bienes eclesiásticos, buena parte de sus dominios pasan a ser destinados a viviendas hasta llegar a su estado actual.

Cabe destacar su iglesia, de amplia nave, sobria fachada herreriana y coro y balaustres de piedra, atípica característica para la época. Su claustro fue el antiguo ‘Colegio de Artes’ y hoy está mayoritariamente ocupado por la escuela municipal y otros servicios, siendo uno de los más admirados y sobresalientes de toda A Ribeira Sacra.

Fonte do texto: ribeirasacra.org

Read Full Post »