Feeds:
Entradas
Comentarios

Archive for the ‘Ribeira Sacra’ Category

Din que pode ser a igrexa máis antiga de Galicia. O mosteiro e eremitorio de San Pedro de Rochas posúe un carácter especial entre todo o patrimonio galego. Por un lado, a súa orixe remontase aos inicios do cristianismo e da vida monástica en Galicia. Por outra parte, resulta orixinalmente integrado no seu entorno, ao servirse dunha montaña como elemento condicionante de toda a súa estrutura.

Dicen que puede ser la iglesia más antigua de Galicia. El monasterio y eremitorio de San Pedro de Rochas posee un carácter especial entre todo el patrimonio gallego. Por un lado, su origen se remonta a los inicios del cristianismo y de la vida monástica en Galicia. Por otra parte, resulta originalmente integrado en su entorno, al servirse de una montaña como elemento condicionante de toda su estructura.

O mosteiro data do año 573 e aparece estreitamente relacionado ao evanxelizador da época sueva San Martiño Dumiense. Por tanto, foi un dos primeiros da ‘Rivoyra Sacrata’ e é moi probablemente o máis antigo conservado de Galicia e un dos de Europa. En 1923 foi declarado monumento histórico-artístico.

El monasterio data del año 573 y aparece estrechamente relacionado al evangelizador de la época sueva San Martiño Dumiense. Por lo tanto, fue uno de los primeros de la ‘Rivoyra Sacrata’ y es muy probablemente el más antiguo conservado de Galicia y uno de los de Europa. En 1923 fue declarado monumento histórico-artístico.

O singular conxunto de S. Pedro de Rochas consta de tres naves escavadas no interior dunha descomunal rocha do Monte Barbeirón. Pénsase tamén que a situación das tres naves no interior da xigantesca pedra resultou do aproveitamento de covas xa poboadas na antigüidade.

El singular conjunto de S. Pedro de Rochas consta de tres naves excavadas en el interior de una descomunal roca del Monte Barbeirón. Se piensa también que la situación de las tres naves en el interior de la gigantesca piedra resultó del aprovechamiento de cuevas ya pobladas en la antigüedad.

Características de notable orixinalidade son o seu campanario situado sobre unha pena exterior ou os seus arcos labrados nos mesmos muros. De valor incalculable son as súas representacións paleocristianas da Diáspora Apostólica e os seus famosos sarcófagos de forma antropoide, escavados na mesma rocha que serve de planta á edificación.

Características de notable originalidad es su campanario situado sobre una peña exterior o sus arcos labrados en los mismos muros. De valor incalculable son suyas representaciones paleocristianas de la Diáspora Apostólica y sus famosos sarcófagos de forma antropoide, escavados en la misma roca que sirve de planta a la edificación.

Fonte de San Bieito, para as espullas. Fuente de San Benito, para las verrugas. 

Ao lado do mosteiro podemos atopar o Centro de Interpretación da Ribeira Sacra, onde se pode ver o que podería ser a cela dun mosteiro no lugar a mediados do século XVII.

Al lado del monasterio podemos encontrar el Centro de Interpretación de la Ribeira Sacrada, donde se puede ver lo que podría ser la reproducción de un monasterio en el lugar a mediados del siglo XVII.

Fonte do texto: ribeirasacra.org

Read Full Post »

Existe documentación da existencia do Mosteiro desde o século X, aínda que os indicios apuntan a que foi fundado por San Martín Dumiense entre os anos 550 e 555. A súa etapa de esplendor iniciase no século X, baixo a autoridade dó abade Franquila. Este abade recibiu un traxe de pel agasallo da raíña dona Goto en memoria dó seu finado esposo, Sancho Ordóñez. Unha tarde o morto presentouse á viúva para que vise os diaños castigándolle polos pecados que cometera, así a raíña pregou e axunou corenta días, trallos cales recibiu de novo a visita do finado esposo libre de demos cunha túnica branca e o traxe de pel regalado a Franquila. O intentar abrazalo soio puido atrapar un anaco do traxe que levou o mosteiro e comprobou que coincidía cun roto aparecido recentemente nó traxe.

Existe documentación de la existencia del Monasterio desde el siglo X, aunque los indicios apuntan a que fue fundado por San Martín Dumiense entre los años 550 y 555. Su etapa de esplendor se inicia en el siglo X, bajo la autoridad del abad Franquila. Este abad recibió un traje de piel obsequio de la reina doña Goto en memoria de su fallecido esposo, Sancho Ordóñez. Una tarde el muerto se presentó a la viuda para que viese a los demonios castigándole por los pecados que había cometido, así la reina rogó y ayunó cuarenta días, pasados los cuales recibió de nuevo la visita de su difunto esposo libre de los demonios con una túnica blanca y el traje de piel regalado a Franquila. Al intentar abrazarlo sólo pudo atrapar un pedazo del traje que llevó al monasterio y comprobó que coincidía con un roto aparecido recientemente en el traje.

Pode que relatos deste tipo fosen os que trouxera na nove bispos durante este século e o posterior, presenza reflexada no escudo do mosteiro onde figuran nove mitras.

Puede que relatos de este tipo fuesen los que trajeron a nueve obispos durante este siglo y el posterior, presencia reflejada en el escudo del monasterio donde figuran nueve mitras.

Nó ano 1835 sufriu os efectos da Desamortización de Mendizábal. En 1923 recibiu o recoñecemento de Monumento Histórico-Artístico. Xunto cós mosteiros de Oseira e Celanova está considerado como un dos mais importantes de Ourense. Na actualidade foi reformado para convertelo en Parador Nacional.

En el año 1835 sufrió los efectos de la Desamortización de Mendizábal. En 1923 recibió el reconocimiento de Monumento Histórico-Artístico. Junto con los monasterios de Osero y Celanova está considerado como uno de los más importantes de Ourense. En la actualidad fue reformado para convertirlo en Parador Nacional.

Fonte do texto: ribeirasacra.org

Read Full Post »

Panorámica da Ribeira Sacra dende o Mirador de Cabezoá (Parada de Sil) ou Mirador da Columna. Lástima da torre de alta tensión 😦 Pinchar sobre a imaxe para vela en grande.

Panorámica de la Ribiera Sacra dende el Mirador de Cabezoá (Parada de Sil) o Mirador de la Columna. Lástima de la torre de alta tensión 😦 Pinchar sobre la imagen para verla en grande

Read Full Post »

O mosteiro beneditino de Santa Cristina de Ribas de Sil, encravado nunha espectacular e grandiosa paraxe á beira do río Sil, no castañal de Merilán, por debaixo do monte Varona, constitúe un dos grandes encantos monumentais e espirituais da Ribeira Sacra, de máximo interese dende o punto de vista artístico e arquitectónico.

El monasterio beneditino de Santa Cristina de Ribas de Sil, enclavado en un espectacular y grandioso paraje al lado del río Sil, en el castañar de Merilán, por debajo del monte Varona, constituye uno de los grandes encantos monumentales y espirituales de la Ribera Sacra, de máximo interés desde el punto de vista artístico y arquitectónico.

As orixes da comunidade monástica de Santa Cristina son imprecisas. Como noutros centros monásticos fundados ao abeiro das encaixadas ribeiras do curso final do río Sil, salpicadas de restos de antigos asentamentos relixiosos de carácter ascético, posiblemente foi considerado inicialmente como un centro eremítico, transformándose posteriormente nun cenobio.

Los orígenes de la comunidad monástica de Santa Cristina son imprecisos. Como en otros centros monásticos fundados al amparo de las encajadas riberas del curso final del río Sil, salpicadas de restos de antiguos asentamientos religiosos de carácter ascético, posiblemente fue considerado inicialmente como un centro eremítico, transformándose posteriormente en un cenobio.

Aínda que non perviva ningún vestixio arquitectónico ou epigráfico do edificio orixinal, quedan testemuños certos da presenza do mosteiro en época prerrománica, datando as primeiras mencións documentais de finais do século X.

Aunque no perviva ningún vestigio arquitectónico o epigráfico del edificio original, quedan testimonios ciertos de la presencia del monasterio en época prerrománica, datando las primeras menciones documentales de finales del siglo X.

Co transcurso da Historia, e despois de séculos de decadencia, en 1508 o mosteiro de Santa Cristina pasa a depender, en calidade de priorado, do mosteiro de Santo Estevo de Ribas de Sil, circunstancia determinante do seu declive, que será definitivo no século XIX coa Desamortización e o seu paso ás mans de particulares que o destinan a granxa de labor.

Con el transcurso de la Historia, y después de siglos de decadencia, en 1508 el monasterio de Santa Cristina pasa a depender, en calidad de priorato, del monasterio de Santo Estevo de Ribas de Sil, circunstancia determinante de su declive, que será definitivo en el siglo XIX con la Desamortización y su paso a manos de particulares que lo destinan la granja de cometido.

A fábrica monástica de Santa Cristina de Ribas de Sil está formada polo templo románico e unha serie de dependencias distribuídas en dous
corredores cubertos. A igrexa do mosteiro, representativa da evolución dás tendencias e cambios estilísticos que se dan cita nos últimos anos do século XII e principios do século XIII, constitúe un magnífico expoñente do esplendor arquitectónico do románico galego e da importancia do labor escultórico dos mestres medievais que traballaron na súa fábrica.

La fábrica monástica de Santa Cristina de Ribas de Sil está formada por el templo románico y una serie de dependencias distribuidas en dos corredores cubiertos. La iglesia del monasterio, representativa de la evolución das tendencias y cambios estilísticos que si dan cita en los últimos años del siglo XII y principios del siglo XIII, constituye un magnífico exponente del esplendor arquitectónico del románico gallego y de la importancia del cometido escultórico de los maestros medievales que trabajaron en su fábrica.

Pénsase que a súa primeira fundación puido estar relacionada co evanxelizador dos Suevos San Martiño Dumiense, aínda que o actual mosteiro data d século IX. No seu esplendor, recibiu os favores de reis galegos como Fernando II e Afonso VII e chegou a posuír terras na outra ribeira do Sil, en Monforte e O Saviñao. Despois de diferentes bulas papais que reformaron a igrexa galega quedou reducido a simple priorato e decaeu ata a súa recente potenciación como destino turístico.

Se piensa que su primera fundación pudo estar relacionada con el evangelizador de los Suevos San Martiño Dumiense, aunque el actual monasterio data del siglo IX. En su esplendor, recibió los favores de reyes gallegos como Fernando II y Alfonso VII y llegó a poseer tierras en el otro margen del Sil, en Monforte y O Saviñao. Después de diferentes bulas papales que reformaron la iglesia gallega quedó reducido a simple priorato y decayó hasta su reciente potenciación como destino turístico.

Fonte do texto: paradadesil.es

Read Full Post »

Escultura por iniciativa da Asociación Cultura Castellum-Via Luci de Doade dedicada ó oficio de Carreteiro en Soutochao, Doade (concello de Sober).

Read Full Post »

O castelo de Castro Caldelas foi construído no s. XIV por Don Pedro Fernández de Castro, señor de Lemos. Dende aquí gobernaba e defendía as terras concedidas polo rei.

Como no caso de outras importantes vilas galegas, a historia de Castro Caldelas é nun primeiro momento a do seu castro celta e a da posterior fortificación superposta por encima da primixenia poboación. Sobre esta última levantase o magnífico Castelo de finais da Idade Media que se pode admirar hoxe. En torno a este último creceu a presente vila.

A época medieval foi de gran esplendor. Xa dende as primeiras noticias, ao redor do século XII, Caldelas foi unha terra reservada á propiedade de reis galegos, como Fernando II, Emperador de Galicia, León e Asturias. A partir do século XIV a vila é outorgada por Afonso XI á Casa de Lemos. Estes acometen importantes obras no castelo, ata que estas se dan por acabadas no ano 1560, segundo consta nunha lenda dos seus muros.

Presidindo do val, o castelo de Castro Caldelas foi testemuña de diferentes episodios históricos como as Guerras Irmandiñas, entre as que a tradición oral sitúa al propio Mariscal Pero Pardo de Cela, así como tamén do asentamento dunha importante colonia xudía, cuxas lápidas funerarias son hoxe apreciables no centro da vila.

Outro capítulo digno de mención é o incendio da vila ordenada en 1810 polo xeral napoleónico Loison ante as numerosas pérdoas infrinxidas ao seu exército polas bravas guerrillas galegas.

Como en el caso de otras importantes villas gallegas, la historia de Castro Caldelas es en un primer momento la de su castro celta y la de la posterior fortificación superpuesta por encima de la primigenia población. Sobre esta última se levanta el magnífico Castillo de finales de la Edad Media que se puede admirar hoy. En torno a este último creció la presente villa.

La época medieval fue de gran esplendor. Ya desde las primeras noticias, alrededor del siglo XII, Caldelas fue una tierra reservada a la propiedad de reyes gallegos, como Fernando II, Emperador de Galicia, León y Asturias. A partir del siglo XIV la villa es otorgada por Alfonso XI a la Casa de Lemos. Estos acometen importantes obras en el castillo, hasta que estas se dan por acabadas en el año 1560, según consta en una leyenda de sus muros.

Presidiendo el valle, el castillo de Castro Caldelas fue testigo de diferentes episodios históricos como las Guerras Irmandiñas, entre las que la tradición oral sitúa al propio Mariscal Pedro Pardo de Celda, así como también del asentamiento de una importante colonia judía, cuyas lápidas funerarias son hoy apreciables en el centro de la villa.

Otro capítulo digno de mención es el incendio de la villa ordenada en 1810 por el general napoleónico Loison ante las numerosas pérdidas infringidas a su ejército por la bravas guerrillas gallegas.

Fonte do texto: ribeirasacra.org

A visita ao castelo é gratuíta e ademais conta cun pequeno museo tamén de entrada libre. La visita al castillo es gratuita y además cuenta con un pequeño museo, también de entrada libre. 

Read Full Post »

A Pena do Castelo apunta orgullosa cara ao ceo e convida ao camiñante a descubrir a grandiosidade dun espléndido horizonte de cumes que a natureza esculpiu.

Nesta pena, que tamén é un marabilloso mirador ás Canóns do Sil, podemos ver as pegadas dos habitantes dos castros mesturadas cos dos devotos que acudían á ermida de San Mauro, desaparecida a mediados do século XIX. Non obstante, podemos atopar alí unha reconstrución feita no 2004.

E velaquí podedes ver a pena dende abaixo, coa ermida oculta á vista:

Read Full Post »

Este mosteiro cisterciense, un do smáis importantes da Ribeira Sacra, ten a súa orixe no século XII, aínda que a súa estructura corresponde ás reformas feitas nos séculos XVI e XVII.

Destaca a súa igrexa de estilo herriano con tres naves abovedadas e unha de cruceiro que conflúen nunha cúpula de grande harmonía. Posúe tamén dous claustros, un renacentista, do tempo da igrexa, e outro máis antigo e de menor tamaño de estilo gótico serodio, do século XVI. O seu claustro foi o antigo ‘Colexio de Artes’ e hoxe está maioritariamente ocupado pola escola municipal e outros servizos.

Foi arredor do Mosteiro de Santa María de Montederramo que creceu a actual vila. Nun documento do ano
1.124 a Reina Dona Teresa de Portugal, filla do rei galego Afonso VI, manda fundar o mosteiro e fai por vez primeira alusión escrita ó nome de ‘Rivoyra Sacrata’.

Este recibiu os favores de varios reis e papas e estivo sometido ás regras monásticas de San Bieito e máis tarde ás do Císter, ata que a comezos do século XVI unha bula papal adscríbeo a Congregación Cisterciense de Castela. Finalmente, coa desamortización dos bens eclesiásticos, boa parte dos seus dominios pasan a ser destinados a vivendas ata chegar ao seu estado actual.

Fue alrededor del Monasterio de Santa María de Montederramo que creció la actual villa. En un documento del año 1.124 la Reina Dona Teresa de Portugal, hija del rey gallego Alfonso VI, mandó fundar el monasterio y hace por vez primera alusión escrita al nombre de ‘Rivoyra Sacrata’.

Éste recibió los favores de varios reyes y papas y estuvo sometido a las reglas monásticas de San Benito y más tarde a las del Císter, hasta que a comienzos del siglo XVI una bula papal lo adscribe a la Congregación Cisterciense de Castilla. Finalmente, con la desamortización de los bienes eclesiásticos, buena parte de sus dominios pasan a ser destinados a viviendas hasta llegar a su estado actual.

Cabe destacar su iglesia, de amplia nave, sobria fachada herreriana y coro y balaustres de piedra, atípica característica para la época. Su claustro fue el antiguo ‘Colegio de Artes’ y hoy está mayoritariamente ocupado por la escuela municipal y otros servicios, siendo uno de los más admirados y sobresalientes de toda A Ribeira Sacra.

Fonte do texto: ribeirasacra.org

Read Full Post »

En Sober podemos atopar o Santuario de Cadeiras, que se atopa próximo a un mirador á Ribeira Sacra que recibe o seu mesmo nome. O 7, 8 e 9 de setembro alí celébrase unha romaría en honra á Virxe dos Remedios.

Nesta última foto, tomada dende As Torgás, tamén coñecido como os Balcóns de Madrid, podedes ver no alto da imaxe o santuario. Vese moi pequeno, pero así tamén advertides a grandeza dos Canóns do Sil.

Read Full Post »

A miña moza e máis eu aproveitamos un día no que os dous tiñamos libre para facer unha escapada que estaba pendente dende había varios anos: ir ata a Ribeira Sacra. Así que reservamos unha noite na Reitoral de Anllo, da cal xa tiñamos moi boas referencias, posto que no seu día a miña irmá e máis regalámoslle aos nosos pais unha estancia no lugar e quedaran encantados.

Así que neste post vou contar a miña experiencia propia. O primeiro que teño que destacar é a atención e o ben que nos trataron. Atendeunos Lalo, que nos dixo que era o pai da propietaria. Nada máis entrar amosounos a nosa habitación dobre:

Faltaría unha foto do baño (que por certo, tiña unha bañera enorme), pero ben vedes que os cuartos son amplios e moi ben arranxados. Polo que nos comentou Lalo a reitoral comezaron a reformalo no ano 2000 e a reforma durou dous anos. O resultado non pode ser mellor. E para mostra o salón, onde se pode apreciar o sistema de construción no tellado, denominado “en tixeiras”. As vigas que se ven son as orixinais, de castiñeiro:

O resto da casa tamén está decorado con moi bo gusto, dándolle un toque de modernidade pero sen desentoar para nada coa construción:

Todos os cuartos están moi ben iluminados e a contorna é preciosa (iso si, para ir ata a Ribeira Sacra é preciso botar man do coche), aínda que o día nos colleu con moita néboa:

A Reitoral de Anllo garda moitos secretos, pero se cadra un dos máis chamativos é a pequena capela interior, un cuarto no que mesmo se conservan as casullas dos curas do lugar dende hai 200 anos:

En canto a prezos, a verdade é que non está mal para o lugar. Podedes ver as tarifas na súa web e que inclúen xa o IVE. O noso cuarto custou 47,52 euros, así que en total pagamos 58,32 euros por unha noite e o almorzo que, certamente, estaba riquísimo.

Que había para almorzar? Pois ademais do típico leite e café (que nos ofreceron, pero que non tomamos), puxéronnos unhas torradas naturais (o pan estaba moi bo) para a confitura de pexego. Había tamén unha mesa cunha cesta enorme de froita, cereais, auga, zume de laranxa natural, un queixo, marmelo (membrillo en castelán) e dous biscoitos caseiros que estaban de morte, galletas, sobaos… Vamos, que era para fartar e comer con calma desfrutando de cousas caseiras e boas. Iso si, barato non era o almorzo porque foron 5,4 euros por cabeza, aínda que vistas outras casas de turismo rural a cousa está ben de prezo (aínda que eu preferería pagar algo menos e non ter un buffet).

Vamos, un sitio totalmente recomendable tanto polo lugar, como pola xente que o leva (Lalo tamén nos deu un par de mapas do lugar e indicounos que lugares non debíamos de deixar de visitar) e o almorzo tan estupendo que preparan (o certo é que nos quedamos con ganas de traer o que quedaba do biscoito, jeje).

Read Full Post »

Older Posts »